ความภาคภูมิใจ

การสอนคิดด้วยโครงงาน
การสอนการคิดด้วยโครงงานเป็นการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ เป็นการท้าทายให้ผู้เรียนสืบค้น และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบการสอนให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ สร้างความรู้ของตนเอง เพื่อความสำเร็จในการเรียนรู้ ความสุขและความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพรอบด้าน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
การจัดการเรียนรู้
โครงงานเป็นงานวิจัยเล็ก ๆ ของเด็ก ตอบสนองความกระหายใคร่รู้ ปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ รักการทำงาน มีค่านิยมในการสร้างผลผลิต มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ตั้งมั่นยึดความสำเร็จ และคุณค่าประโยชน์เป็นเป้าหมาย ฝึกทักษะการคิด การทำงานที่เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล คำนึงถึงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ ฝึกความพากเพียร อดทนพยายาม รวมทั้งความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
การเรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็นการเรียนรู้แบบองค์รวม ที่เอาปัญหาความจำเป็นของชีวิต และสังคมเป็นตัวตั้ง เชื่อมโยงบูรณาการหลาย ๆ สาระการเรียนรู้ และทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เรียนรู้จากประสบการณ์ การเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง ลงมือปฏิบัติจริงในการปรับปรุงพัฒนา แก้ปัญหาของตนเอง สังคมแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เกิดการเรียนรู้พัฒนาทั้งความรู้ ความคิด คุณลักษณะและทักษะต่าง ๆ รวมทั้งค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง มีความสุขภาคภูมิใจในตนเอง

Advertisements

แสดงความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: